Dr. Gemala Dewi, S.H.,LL.M.

Peminatan

Islam, Perbandingan Hukum Kontrak, Hukum Acara Peradilan Islam

Mata Ajar

  • Asas-asas Hukum Islam
  • Hukum Perdata Islam
  • Kapita Selekta Hukum Acara Perdata
  • Hukum Ekonomi Islam
  • Kapita Selekta Hukum Islam
  • Hukum Acara Peradilan Agama